11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları

  S1) Aşağıda verilen terimleri açıklayınız(Her terim 5 Puan).


-Bab-ı Ali:-Hareket Ordusu:-Goben ve Brestlaw:-İlhak:

  S3) A-Aşağıda verilen açıklamaların sonuna uygun olan Doğru (D) veya Yanlış(Y) harflerini koyunuz(Her şık 1 Puan).
a) I.Dünya Savaşını Almanlar ve İngilizler başlatmışlardır ( ).
b) II. Balkan Savaşına Romanya da katılmıştır( )
c) Berlin Anlaşmasından sonra İngiltere Kıbrıs?ı ilhak etmiştir( ).
d) İtalya Uşi Anlaşmasından sonra işgal ettiği 12 Ada ve Rodos Adalarını Osmanlıya iade etmiştir.( )
e) I.Balkan Savaşını bitiren anlaşma Londra Anlaşmasıdır( ).B- Şemada verilen numaralı yerlere uygun isimleri yazınız
(Her numara 1 Puan).


-I: -II: -III: -IV: -V:

S4) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız(Her soru 4 Puan).
a) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda üçlü Bağlaşma (İttifak Devletleri) yanında savaşa girmesinde etken olmamıştır?
A) Almanya'nın savaşı kazanacağına duyulan inanç
B) Almanya'ya duyulan yakınlık
C) Uzlaşma Devletleri'nin Osmanlı topraklarına saldırması
D) Goben ve Breslav harp gemilerinin Rus limanlarına saldırması
E) Osmanlı İmparatorluğumun coğrafî durumu

b) Bazı büyük devletlerin, Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmalarında Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur?
A) Askeri gücü
B) Jeopolitik konumu
C) Savaş tecrübesi
D) Ekonomik gücü
E) Siyasal yapısı
c) Sovyet Rusya, Çarlık Rusyası'nın Berlin Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nden aldığı yerleri, l. Dünya Savaşı'ndan çekildiğini belirten Brest - Litovsk Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'ne iade etmiş; ancak Anlaşma Devletleri bu kararı geçersiz saymıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Bağımsız devlet sayısının arttığının
B) Sovyet Rusya'nın diğer devletlerle ilişkilerinin Çarlık Rusyası'nınkinden farklı olduğunun
C) Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunun
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukundan yararlandığının
E) l. Dünya Savaşı öncesinde kurulan ittifakların aynen devam ettiğinin

d) Yakınçağ başlarında, Osmanlı imparatorluğu Ortodoks Hıristiyanları birleştiren bir güç olma özelliğini yitirmiştir.
Bu güç aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?
A) İngiltere B) Fransa C) Avusturya
D) Rusya E) Almanya

e) Osmanlı Devleti'nde, XIX. yüzyılın ilk yarısında Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanların nüfus oranları XVI. yüzyıldaki oranlarla aynıyken, XX. yüzyılın başlarında Müslümanların oranında büyük artış olmuştur.
Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Dışgöçlerin
B) Sınırların daralmasının
C) Uluslararası antlaşmaların
D) Savaşlarda yenilgiye uğranılmasının
E) Kentleşmeye yönelinmesinin
S5) Aşağıda Verilen Klasik Soruları Cevaplayınız(Her Soru 8 Puandır).
a) Pan-Slavizm Politikası hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:
b) II.Meşrutiyet ile Kanun-i Esaside yapılan en önemli değişikliklerden üç tanesini yazınız.
CEVAP:


c) Balkan Savaşlarında alınan yenilginin nedenlerinden dört tanesini yazınız.
CEVAP:
d) II. Abdülhamit?in takip ettiği Ümetcilik Politikası hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:e) Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşındaki taarruz cephelerinden olan Kafkas Cephesi hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !